IAGA Past Champions
 

Year Club Champions Tiger Champions Cobra Champions Individual Match Play Team Match Play
2022

Ony Velez (Gross) 

Sunil Mayur (Net)

Vishal Goradia Sumeet Gagneja

Rishi Dhall (Pebble)

Rajesh Hooda (Poppy)

Sumeet Gagneja

Ajay Wadhwa

2021

Ony Velez (Gross) 

Irfan Mehdi (Net)

Felix Solomon Ashok Vaid

Harsha Sastry (Pebble)

Pankaj Thapar (Poppy)

Pankaj Thapar

Zoheb Mukhi

2020

Aditya Ranjan

(Gross/Net)

Anirudh Joshi

(Gross and Net)

Kanwaljit Mann

(Gross and Net)

Vishal Wadhwa (Maharaja)

Harpreet Soni (Tiger)

Pradeep Pal (Cobra)

Anirudh Joshi

Manoj Joshi

2019

Irfan Mehdi (Gross)

Satish Dalal (Net)

Ravi Pindiproli Chetan Pungalia Naresh Nagarajan

Uthira Ganaprakasam 

Rohitkumar Desai

2018

Pradeep Bakshi (Gross)

Sunil Mehta (Net)

Zoheb Mukhi

Kunal Verma

Ashish Bhatnagar (M), Baqi Khan (T), Ravi Pindiproli (C)

Aditya Ranjan

Prasad Upadhyayula

2017

Aditya Ranjan

Sunil Mayur

Vishal Goyal

Jang Badhesha

Abi Vickram - Kiran Chaudhri

2016

Jimmy Singh

BJ Desai

Kunal Verma

Vineet Sharma

Sandeep Malik - Jang Badhesha

2015

Mahesh Karanth

Manoj Joshi

Abhinav Joshi

Kulwant Sidhu

Harsha Sastri - Shekhar Halakatti

2014

Randy Shirbroun

Kulwant Sidhu

Ravi Pindiproli

Sandeep Malik

Sandeep Malik - Satish Dalal

2013

Felix Solomon

BJ Desai

Manoj Joshi

Randy Shirbroun

Vineet Sharma - Vikaas Dixit

2012

Pradeep Bakshi

Surinder Thind

N/A

Sunil Bhalla

Felix Solomon - Raj Gautam

2011

Shant Singh

Sandeep Malik

N/A

Sam Varghese

N/A

2010

Pradeep Bakshi

Mansoor Malik

Munish Mehta

Sandeep Malik

Jimmy Singh - Sandeep Malik

2009

Ravi Krishnaiah

Ranjan Bhasin

Ravi Pindiproli

Baqi Khan

Anshuman Gupta - Jang Badhesha

2008

Randy Shirbroun

Kannan Ayyar

Praveen Sharma

N/A

N/A

2007

Pradeep Bakshi

Gurmit Singh

N/A

Narry Singh

N/A

2006

Manik Bahri

N/A

N/A

Jimmy Singh

N/A

2005

Manik Bahri

N/A

N/A

N/A

N/A

2004

Pradeep Bakshi

N/A

N/A

N/A

N/A

2003

Shant Singh

N/A

N/A

N/A

N/A

2002

Pradeep Bakshi

N/A

N/A

N/A

N/A

2001

Sam Varghese

N/A

N/A

N/A

N/A

2000

Tony Judge

N/A

N/A

N/A

N/A

1999

Tony Judge

N/A

N/A

N/A

N/A

1998

Mike Amin

N/A

N/A

N/A

N/A

1997

Raj Bhakta

N/A

N/A

N/A

N/A