Athale, Ajay
12.5
12.5
1.000

Badhesha, Jang
8.2
8.2
1.000

Bhalla, Sunil
3.4
3.4
1.000

Bhardwaj, Anurag
5.7
5.7
1.000

Bhargava, Sanjiv
17.0
17.0
1.000

Bhatia, Monty
7.4
7.4
1.000

Chaudhri, Kiran
13.2
13.2
1.000

Dalal, Satish
4.7
4.7
1.000

Desai, BJ
17.5
17.5
1.000

Desai, Divyang
15.4
15.4
1.000

Devgan, Prabhjot
21.7
21.7
1.000

Dhillon, Karan
9.9
9.9
1.000

Dhillon, Savraj
14.1
14.1
1.000

Dixit, Sanjeev
18.4
18.4
1.000

Dixit, Vikaas
11.2
11.2
1.000

Gagneja, Sumeet
18.6
18.6
1.000

Gautam, Kunaal
7.9
7.9
1.000

Gautam, Raj
8.9
8.9
1.000

Goradia, Vishal
13.7
13.7
1.000

Goyal, Vishal
19.4
19.4
1.000

Halakatti, Shekhar
7.4
7.4
1.000

Halbe, Madhav
5.4
5.4
1.000

Hooda, Rajesh
10.5
10.5
1.000

Johal, Hartaj
10.7
10.7
1.000

Joshi, Anirudh
10.9
10.9
1.000

Joshi, Ayush
15.3
15.3
1.000

Kanive, Chandrashekar
28.7
28.7
1.000

Malakar, Vishal
10.7
10.7
1.000

Malik, Rajiv
21.7
21.7
1.000

Manickam, Felix
9.5
9.5
1.000

Mann, Kanwaljit
16.5
16.5
1.000

Mann, Richard
8.3
8.3
1.000

Mathuria, Ketki
28.8
28.8
1.000

Mayur, Sunil
6.2
6.2
1.000

Mehdi, Irfan
4.9
4.9
1.000

Mukhi, Zoheb
9.8
9.8
1.000

Nagarajan, Naresh
12.4
12.4
1.000

Pindiproli, Ravi
9.1
9.1
1.000

Pungaliya, Chetan
7.5
7.5
1.000

Rai, Shashikant
14.6
14.6
1.000

Ramaiah, Sunil
9.1
9.1
1.000

Ranjan, Hasmukh
22.2
22.2
1.000

Rao, Prem
13.6
13.6
1.000

Saggu, Inderjot Singh
5.6
5.6
1.000

Saha, Subhasish
15.8
15.8
1.000

Sandhu, Aman
4.5
4.5
1.000

Sankarlingam, Velchamy
11.9
11.9
1.000

Sastry, Harsha
6.5
6.5
1.000

Shah, Parthiv
25.0
25.0
1.000

Sidhu, Kulwant
14.9
14.9
1.000

Singh, Jimmy
5.1
5.1
1.000

Singh, Satwant
15.0
15.0
1.000

Solomon, Felix
12.5
12.5
1.000

Soni, Harpreet
10.5
10.5
1.000

Thapar, Pankaj
9.0
9.0
1.000

Thind, Surinder
17.3
17.3
1.000

Upadhyaya, Deepak
17.4
17.4
1.000

Vaid, Ashok
19.0
19.0
1.000

Vaid, Surendra
10.5
10.5
1.000

Velez, Ony
+1.7
+1.7
1.000

Verma, Kunal
14.6
14.6
1.000

Wadhwa, Ajay
15.2
15.2
1.000

Zia, Sajid
18.4
18.4
1.000

Name First Index Last Index Improvement factor
Athale, Ajay 12.5 12.5 1.000
Badhesha, Jang 8.2 8.2 1.000
Bhalla, Sunil 3.4 3.4 1.000
Bhardwaj, Anurag 5.7 5.7 1.000
Bhargava, Sanjiv 17.0 17.0 1.000
Bhatia, Monty 7.4 7.4 1.000
Chaudhri, Kiran 13.2 13.2 1.000
Dalal, Satish 4.7 4.7 1.000
Desai, BJ 17.5 17.5 1.000
Desai, Divyang 15.4 15.4 1.000
Devgan, Prabhjot 21.7 21.7 1.000
Dhillon, Karan 9.9 9.9 1.000
Dhillon, Savraj 14.1 14.1 1.000
Dixit, Sanjeev 18.4 18.4 1.000
Dixit, Vikaas 11.2 11.2 1.000
Gagneja, Sumeet 18.6 18.6 1.000
Gautam, Kunaal 7.9 7.9 1.000
Gautam, Raj 8.9 8.9 1.000
Goradia, Vishal 13.7 13.7 1.000
Goyal, Vishal 19.4 19.4 1.000
Halakatti, Shekhar 7.4 7.4 1.000
Halbe, Madhav 5.4 5.4 1.000
Hooda, Rajesh 10.5 10.5 1.000
Johal, Hartaj 10.7 10.7 1.000
Joshi, Anirudh 10.9 10.9 1.000
Joshi, Ayush 15.3 15.3 1.000
Kanive, Chandrashekar 28.7 28.7 1.000
Malakar, Vishal 10.7 10.7 1.000
Malik, Rajiv 21.7 21.7 1.000
Manickam, Felix 9.5 9.5 1.000
Mann, Kanwaljit 16.5 16.5 1.000
Mann, Richard 8.3 8.3 1.000
Mathuria, Ketki 28.8 28.8 1.000
Mayur, Sunil 6.2 6.2 1.000
Mehdi, Irfan 4.9 4.9 1.000
Mukhi, Zoheb 9.8 9.8 1.000
Nagarajan, Naresh 12.4 12.4 1.000
Pindiproli, Ravi 9.1 9.1 1.000
Pungaliya, Chetan 7.5 7.5 1.000
Rai, Shashikant 14.6 14.6 1.000
Ramaiah, Sunil 9.1 9.1 1.000
Ranjan, Hasmukh 22.2 22.2 1.000
Rao, Prem 13.6 13.6 1.000
Saggu, Inderjot Singh 5.6 5.6 1.000
Saha, Subhasish 15.8 15.8 1.000
Sandhu, Aman 4.5 4.5 1.000
Sankarlingam, Velchamy 11.9 11.9 1.000
Sastry, Harsha 6.5 6.5 1.000
Shah, Parthiv 25.0 25.0 1.000
Sidhu, Kulwant 14.9 14.9 1.000
Singh, Jimmy 5.1 5.1 1.000
Singh, Satwant 15.0 15.0 1.000
Solomon, Felix 12.5 12.5 1.000
Soni, Harpreet 10.5 10.5 1.000
Thapar, Pankaj 9.0 9.0 1.000
Thind, Surinder 17.3 17.3 1.000
Upadhyaya, Deepak 17.4 17.4 1.000
Vaid, Ashok 19.0 19.0 1.000
Vaid, Surendra 10.5 10.5 1.000
Velez, Ony +1.7 +1.7 1.000
Verma, Kunal 14.6 14.6 1.000
Wadhwa, Ajay 15.2 15.2 1.000
Zia, Sajid 18.4 18.4 1.000

1.56% did not play in the selected time frame.


No. Name # Rounds Attended Best Handicap Index
1 Athale, Ajay 1 12.5 on 10/02/2022
2 Badhesha, Jang 1 8.2 on 10/02/2022
3 Bhalla, Sunil 1 3.4 on 10/02/2022
4 Bhardwaj, Anurag 1 5.7 on 10/02/2022
5 Bhargava, Sanjiv 1 17.0 on 10/02/2022
6 Bhatia, Monty 1 7.4 on 10/02/2022
7 Chaudhri, Kiran 1 13.2 on 10/02/2022
8 Dalal, Satish 1 4.7 on 10/02/2022
9 Desai, BJ 1 17.5 on 10/02/2022
10 Desai, Divyang 1 15.4 on 10/02/2022
11 Devgan, Prabhjot 1 21.7 on 10/02/2022
12 Dhillon, Karan 1 9.9 on 10/02/2022
13 Dhillon, Savraj 1 14.1 on 10/02/2022
14 Dixit, Sanjeev 1 18.4 on 10/02/2022
15 Dixit, Vikaas 1 11.2 on 10/02/2022
16 Gagneja, Sumeet 1 18.6 on 10/02/2022
17 Gautam, Kunaal 1 7.9 on 10/02/2022
18 Gautam, Raj 1 8.9 on 10/02/2022
19 Goradia, Vishal 1 13.7 on 10/02/2022
20 Goyal, Vishal 1 19.4 on 10/02/2022
21 Halakatti, Shekhar 1 7.4 on 10/02/2022
22 Halbe, Madhav 1 5.4 on 10/02/2022
23 Hooda, Rajesh 1 10.5 on 10/02/2022
24 Johal, Hartaj 1 10.7 on 10/02/2022
25 Joshi, Anirudh 1 10.9 on 10/02/2022
26 Joshi, Ayush 1 15.3 on 10/02/2022
27 Kanive, Chandrashekar 1 28.7 on 10/02/2022
28 Malakar, Vishal 1 10.7 on 10/02/2022
29 Malik, Rajiv 1 21.7 on 10/02/2022
30 Manickam, Felix 1 9.5 on 10/02/2022
31 Mann, Kanwaljit 1 16.5 on 10/02/2022
32 Mann, Richard 1 8.3 on 10/02/2022
33 Mathuria, Ketki 1 28.8 on 10/02/2022
34 Mayur, Sunil 1 6.2 on 10/02/2022
35 Mehdi, Irfan 1 4.9 on 10/02/2022
36 Mukhi, Zoheb 1 9.8 on 10/02/2022
37 Nagarajan, Naresh 1 12.4 on 10/02/2022
38 Pindiproli, Ravi 1 9.1 on 10/02/2022
39 Pungaliya, Chetan 1 7.5 on 10/02/2022
40 Rai, Shashikant 1 14.6 on 10/02/2022
41 Ramaiah, Sunil 1 9.1 on 10/02/2022
42 Ranjan, Hasmukh 1 22.2 on 10/02/2022
43 Rao, Prem 1 13.6 on 10/02/2022
44 Saggu, Inderjot Singh 1 5.6 on 10/02/2022
45 Saha, Subhasish 1 15.8 on 10/02/2022
46 Sandhu, Aman 1 4.5 on 10/02/2022
47 Sankarlingam, Velchamy 1 11.9 on 10/02/2022
48 Sastry, Harsha 1 6.5 on 10/02/2022
49 Shah, Parthiv 1 25.0 on 10/02/2022
50 Sidhu, Kulwant 1 14.9 on 10/02/2022
51 Singh, Jimmy 1 5.1 on 10/02/2022
52 Singh, Satwant 1 15.0 on 10/02/2022
53 Solomon, Felix 1 12.5 on 10/02/2022
54 Soni, Harpreet 1 10.5 on 10/02/2022
55 Thapar, Pankaj 1 9.0 on 10/02/2022
56 Thind, Surinder 1 17.3 on 10/02/2022
57 Upadhyaya, Deepak 1 17.4 on 10/02/2022
58 Vaid, Ashok 1 19.0 on 10/02/2022
59 Vaid, Surendra 1 10.5 on 10/02/2022
60 Velez, Ony 1 +1.7 on 10/02/2022
61 Verma, Kunal 1 14.6 on 10/02/2022
62 Wadhwa, Ajay 1 15.2 on 10/02/2022
63 Zia, Sajid 1 18.4 on 10/02/2022