Player
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Purse this Round Total Purse
Goradia, Vishal $300.00 $150.00 $450.00
Velez, Ony $300.00 $150.00 $450.00
Mayur, Sunil $300.00 $150.00 $0.00 $450.00
Gagneja, Sumeet $300.00 $114.00 $0.00 $414.00
Soni, Harpreet $125.00 $60.80 $150.00 $0.00 $335.80
Upadhyaya, Deepak $60.80 $100.00 $260.80
Desai, Divyang $60.80 $150.00 $210.80
Joshi, Anirudh $0.00 $150.00
Bhalla, Sunil $125.00 $0.00 $125.00
Bhardwaj, Anurag $125.00 $0.00 $125.00
Mann, Kanwaljit $125.00 $0.00 $125.00
Mehdi, Irfan $72.83 $50.00 $122.83
Bhatia, Monty $72.83 $0.00 $72.83
Gautam, Raj $72.83 $0.00 $72.83
Singh, Jimmy $72.83 $0.00 $72.83
Thapar, Pankaj $72.83 $0.00 $72.83
Vaid, Surendra $72.83 $0.00 $72.83
Sidhu, Kulwant $60.80 $0.00 $60.80
Solomon, Felix $60.80 $0.00 $60.80
Dhillon, Karan $50.00 $0.00 $50.00
Devgan, Prabhjot $38.00 $0.00 $38.00
Goyal, Vishal $38.00 $0.00 $38.00
Player
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
Purse this Round Total Purse
Goradia, Vishal $150.00 $150.00 $450.00
Velez, Ony $150.00 $150.00 $450.00
Mayur, Sunil $0.00 $450.00
Gagneja, Sumeet $0.00 $414.00
Soni, Harpreet $0.00 $335.80
Upadhyaya, Deepak $100.00 $100.00 $100.00 $260.80
Desai, Divyang $50.00 $100.00 $150.00 $210.80
Joshi, Anirudh $50.00 $100.00 $0.00 $150.00
Bhalla, Sunil $0.00 $125.00
Bhardwaj, Anurag $0.00 $125.00
Mann, Kanwaljit $0.00 $125.00
Mehdi, Irfan $50.00 $50.00 $122.83
Bhatia, Monty $0.00 $72.83
Gautam, Raj $0.00 $72.83
Singh, Jimmy $0.00 $72.83
Thapar, Pankaj $0.00 $72.83
Vaid, Surendra $0.00 $72.83
Sidhu, Kulwant $0.00 $60.80
Solomon, Felix $0.00 $60.80
Dhillon, Karan $0.00 $50.00
Devgan, Prabhjot $0.00 $38.00
Goyal, Vishal $0.00 $38.00
Legend
T1 Maharaja Gross 36 Hole
T2 Maharaja Net 36 Hole - Maharaja Division
T3 Tiger Net 36 Hole - Tiger Division
T4 Cobra Net 36 Hole - Cobra Division
T5 Sat, October 1 :: Maharaja Skins Day 1 - Maharaja Skins Division
T6 Sat, October 1 :: Tiger Skins Day 1 - Tiger Skins Division
T7 Sat, October 1 :: Cobra Skins Day 1 - Cobra Skins Division
T8 Sat, October 1 :: Low Gross Overall Day 1
T9 Sat, October 1 :: Low Net Overall Day 1
T10 Sat, October 1 :: Long Drive - Maharaja #17
T11 Sat, October 1 :: Long Drive - Tiger/Cobra #10
T12 Sat, October 1 :: Closest to Pin #5
T13 Sat, October 1 :: Closest to Pin #7
T14 Sun, October 2 :: Low Gross Overall Day 2
T15 Sun, October 2 :: Low Net Overall Day 2
T16 Sun, October 2 :: CTP on #2
T17 Sun, October 2 :: CTP on #5
T18 Sun, October 2 :: CTP on #7
T19 Sun, October 2 :: CTP on #14